środa, 21 czerwca 2017

Konkurs PoetyckiXXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego
„O Liść Dębu”

Organizatorzy:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock

Regulamin

Cele konkursu:
– pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej;
– konfrontowanie twórczości poetyckiej;
– promowanie młodych twórców.

Zasady:
·         Uczestnikiem może być każdy autor, który w terminie do 22 września 2017 r. nadeśle zestaw wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.
·         Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.
·         Na konkurs należy nadesłać – w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu – zestaw pięciu wierszy w czterech egzemplarzach.
·         Uczestnicy wysyłają prace na adres:
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego,
ul. Tadeusza Kościuszki 6, 09 - 402 Płock.
·         Nadsyłane teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Imię, nazwisko, adres autora, a także numer telefonu kontaktowego i adres mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączonej do zestawu wierszy.
·         Jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, w kopercie opatrzonej godłem należy umieścić dodatkowo podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie praw autorskich, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
·         Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy. Przesłanie więcej niż jednego zestawu wierszy jest równoznaczne z dyskwalifikacją w konkursie.
·         Na kopercie z nadsyłanymi pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”.
·         Organizatorzy nie zwracają tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych wierszy w tomie pokonkursowym, prezentacji w prasie, radiu, telewizji, a także do nieograniczonego rozpowszechniania utworów w Internecie (m.in. w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej) bez zgody autorów i honorarium.
·         Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację w tomie pokonkursowym oraz na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Nagrody:
·         Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
·         Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień (finansowych):

– Nagrody i wyróżnienia ogólne (w tym I Nagroda Prezydenta Miasta Płocka – „Liść Dębu”)
– Wyróżnienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.
– Wyróżnienie za zestaw wierszy o tematyce związanej z Płockiem, z Wisłą (nawiązujący do historii lub współczesności miasta).
– Nagroda Dyrektora Książnicy Płockiej w kategorii: limeryk (nagrodzony zostanie najlepszy zestaw limeryków lub najlepsze pojedyncze utwory w tym gatunku literackim).

·         Jury może zrezygnować z przyznania którejś nagrody lub dokonać innego podziału nagród.
·         Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie 2017 r.

środa, 31 maja 2017

POBIJMY REKORD CZYTANIA W JEDNYM MOMENCIE

 Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze Szkołami ZSP w Baćkowicach zaprasza chętnych na wspólne czytanie włączając się w ogólnopolską akcję.


wtorek, 23 maja 2017

Święto niezapominajki w Modliborzycach

W dniu 16.05.2017.w bibliotece w Modliborzycach odbyła się uroczystość Święta Niezapominajki  w której uczestniczyły dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Modliborzycach z p. M. Borkowską i A. Partyką oraz rodzicami.
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, były tańce i konkursy.
Na pamiątkę spotkania dzieci otrzymały od bibliotekarki drobne upominki, a rodzice przygotowali słodki poczęstunek.piątek, 12 maja 2017

piątek, 28 kwietnia 2017

Z Baćkowic

W dniu 27 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia plastyczno-edukacyjne tym razem w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych. Uczestnicy warsztatów tworzyli mapę kontynentów.wtorek, 25 kwietnia 2017

Z Modliborzyc

Dnia 20.04.2017. bibliotekę odwiedziły dzieci z Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego przy PSP w Modliborzycach z paniami wychowawczyniami M. Borkowską i A. Partyką.
Celem spotkania było:
- zapoznanie dzieci z zasadami funkcjonowania biblioteki, wypożyczania książek oraz zbiorami przeznaczonymi dla maluchów,
- przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek i dbałość o ich czysty i estetyczny wygląd.wtorek, 11 kwietnia 2017

ŻYCZENIA

Chrystusie…
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,
Jeszcze do Ciebie powrócę,
Chrystusie…

Jeszcze tak strasznie zapłaczę,
Że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie…

I taką wielką żałobą,
Będę sie żalił przed tobą,
Chrystusie…

Że duch mój przed Tobą klęknie
I wtedy serce mi pęknie,
Chrystusie…

                                   Julian Tuwim